Meny Stäng

Intressepolitiskt arbete

Föreningen arbetar för att öka kunskapen om förvärvad hjärnskada, att verka för livslång, individanpassad rehabilitering samt stöd och service och att stödja människor med en skada och deras närstående. Vi driver intressepolitiska frågor i egna arbetsgrupper och genom att sitta med i funktionshinderråd, referensgrupper och andra samarbetsorgan och projektgrupper i länet. Vi samarbetar även med andra intresseorganisationer kring gemensamma frågor.

För mer information om de projekt och arbetsgrupper vi finns representerade i, se gärna våra verksamhetsberättelser. Läs också om våra interna intressepolitiska arbetsgrupper nedan.

Representanter från föreningen åker även ut till olika rehabiliteringskliniker, primärvårdsavdelningar, utbildningar och mässor för att berätta om förvärvade hjärnskador och vår verksamhet. Vi kan erbjuda föreläsare med egen skadeerfarenhet eller erfarenhet som anhörig. Vill du veta mer om våra föreläsare, ta kontakt med oss. Varje höst anordnar vi en utbildningsdag för omvårdnadspersonal om exempelvis hjärnan, förvärvade hjärnskador, rehabilitering och bemötande. Läs mer om våra utbildningsdagar här.


Intressepolitiska frågor 2018
Föreningen jobbar parallellt med olika intressepolitiska frågor. Just nu finns  fem olika interna arbetsgrupper som jobbar för:

1. att följa upp och utveckla tjänsten Vägledare på Forum Funktionshinder samt andra vägledande/lotsande tjänster för vår målgrupp

2. att publicera en debattartikel om neurologbristen i Stockholms län

3. att aktiv delta i Neurogruppens arbete (samarbete mellan Neuroförbundet, Epilepsiföreningen, Huvudvärksföreningen, Strokeföreningen och Parkinson) inom Stockholms län

4. att utbilda medlemmar till informatörer som kan stödja styrelsen i arbete med att åka ut och berätta om föreningen och förvärvade hjärnskador

5. att anordna en utbildningsdag för omvårdnadspersonal med tema språk och kommunikation efter förvärvad hjärnskada


Avslutade frågor under 2017:

 • att utbilda och fördjupa personal och förtroendevaldas kunskaper kring Försäkringskassans ersättningsformer och ansökningsprocesser. En utbildning med personal från Försäkringskassan genomfördes 29 maj 2017.
 • att utbilda personal och förtroendevalda i att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. En utbildning av skaparna av ”Medlemsmodellen” arrangerades i samarbete med ABF under två helger sept-okt 2017. Kursen erbjöds även för de andra funktionshinderföreningar  inom ABF. Michael Lundquist från kansliet och Mats Schalling från styrelsen deltog
 • att ta fram en mall för ett ”Sjukvårds-CV” som kan användas för att enkelt informera personal på sjukhus om personens förutsättningar och behov. Hjärnkraft Stockholms läns arbetet med att ta fram en mall för ett sjukvårds-CV är nu klart och har presenterats i förbundets respektive länsföreningens tidning. Mallar för sjukvårds-CV finns både på förbundets och Stockholms länsförenings hemsida och kommer under 2018 att göras tillgängligt på Hjärnkrafts alla länsföreningars hemsidor. Medlemmar ska också ha möjlighet att hämta och fylla i mallen här på vårt kansli eller beställa den via mejl eller post. Sjukvårds-CV ska användas för att informera personal på sjukhuset om personens förutsättningar och behov. Initiativtagare har varit Susan Abrams som både är medlem, anhörig och själv har en förvärvad hjärnskada. Läs mer om Sjukvårds-CV
 • Bevakning av tjänsten Hjärnskadevägledare inom Landstinget. Vi har under hela året haft kontakt med Hjärnskadevägledaren Mikael Hjalmarson för diskussioner och samverkan kring behovet av råd och stöd till målgruppen som inte har LSS. Under hösten så har hjärnskadevägledaren sagt upp sig och sedan dess har tjänsten legat vilande i väntan på nyrekrytering och beslut om tjänstens uppdrag och placering. Vi har legat på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och lämnat synpunkter där vi menar på att behovet av råd och stöd är stort och också påvisat vilka brister det finns för just personer som inte har LSS-insatser. Vi har även gett förslag på placering på Bosse Råd och stöd eller Hjärnskadecenter.

Avslutade frågor under 2016:

 • Undersökning gruppboenden i Stockholms län för personer med förvärvad hjärnskada (avslutat maj 2016)
  I december 2015 skickades ett mejl ut till alla kommuner i Stockholms län där förening frågar hur det ser ut i respektive kommun. Informationen från de 11 kommuner vi fick svar från visar att 0-3 ansökningar från vår målgrupp mottages per år och kommun. De 11 kommuner vi har kommit i kontakt med kan erbjuda gruppboende i egen regi eller köper vid behov platser från en annan kommun. I enstaka fall har situationen lösts genom att personen bor kvar hemma med assistans. Ett nytt boende för 6 personer kommer att öppnas i Södertälje under 2016 och kommer att erbjudas vår målgrupp. Under 2016 skickade vi även  ut en enkät till våra medlemmar där vi frågade om intresset för gruppboende. Enkätsvaren visar att efterfrågan på nya platser i gruppboenden inte är stor bland våra medlemmar
 • Utbilda personal och styrelseledamöter i nya Patientlagen (avslutat december 2016)
  Den 6 december höll Ewa Printz en föreläsning för personal och ledamöter om Patientlagen.
 • Undersökning Daglig verksamhet( avslutat december 2016):
  Under 2016 skickade vi ut en enkät med frågor kring Daglig verksamhet (DV) till våra medlemmar. Vi frågade bland annat om orsakerna till eventuellt avslag och om någon varit tvungen att byta DV mot sin vilja. Svaren vi fått in visar att det finns en möjlighet att man måste byta DV då den kommun man bor i gör en ny upphandling. Då får man välja mellan de DV som den kommunen upphandlat även om den DV inte är just för personer med förvärvad hjärnskada. Det finns också möjligheter att kommunen köper en plats på en DV som ex. Resursteamet eller Misa. Tre av de svar vi fått in visar att personer fått indirekta problem med DV på grund av förlorade assistanstimmar.
 • Informativ folder om föreningen och vad vi erbjuder (avslutat i mars 2016)
  Den nya foldern delas ut till nya medlemmar och till personal och patienter inom hjärnskaderehabiliteringen. Med varje folder bifogas vårt informationsmaterial om Samordnad individuell plan (SIP)
 • Förbättra informationen för vår målgrupp på 1177.se (avslutat i mars 2016)
  Flera synpunkter kring innehåll, sökbarhet och struktur lämnades in till ansvarig redaktör i augusti 2015. I november fick vi svaret att de genomfört vissa av våra förslag till förändringar men att det mesta måste vänta p.g.a. begränsade resurser för utveckling. I mars 2016 vidarebefordrades alla våra synpunkter till arbetsgruppen för eHälsa på HSO Stockholms län som jobbar vidare med frågan.

Intressepolitiska frågor 2015

Hjärnskadekoordinatorn:

Under 2015 har landstinget valt att ändra namnet från hjärnskadekoordinatorn till ”vägledare” och omorganisera tjänsten på ett sätt som föreningen inte tror kommer att gynna vår målgrupp. Arbetsgruppen har bland annat träffat ansvariga inom habiliteringen samt ansvariga politiker för att föra fram föreningens synpunkter på förändringarna.

September 2015, Möte med Petra Eriksson på HSF:
Den 15 september träffade Björn Boquist Petra Eriksson på HSF och framförde våra synpunkter på förändringarna av tjänsten Hjärnskadekoordinatorn, bland annat ändrade namnet (till ”vägledare”) samt de begränsade insatserna.

November 2015, Möte med Caroline Agrell (KD), Petra Ericsson (HSF) och Gabrielle Liljeberg (KD):
Caroline Agrell, politiska sekreterare till Ella Bohlin tog emot föreningens synpunkter och kommer att återkoppla under januari 2016.

Arbetet kommer att fortsätta under 2016.

Samordnad Individuell Plan (SIP):

Under 2015 har föreningen gjort ett större arbete för att informera kring och undersöka implementeringen av SIP, en bestämmelse enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som syftar till att stödja samordningen och individens delaktighet i sin vård och därmed förbättra den sammanhållande rehabiliteringsprocessen. Arbetsgruppen har träffat representanter för SLL, KSL och SKL för att ta reda på hur de arbetar med SIP. Föreningen har informerat om SIP i medlemstidningen, till deltagarna på utbildningsdagen samt på hemsidan.

Augusti 2015, Möte på Sveriges kommuner och landsting (SKL):
Den 25 augusti träffade Lena Hagelin, Tommy von Hellens och Björn Boquist representanter på SKL för att prata om Samordnad individuell plan (SIP). De träffade Emma Everitt och Maj Rom som båda arbetar som handläggare på SKL. Det har visat sig svårt att implementera denna lag då det gäller att hitta vägar, bland annat för hur man ska utse vem som ska ha det yttersta samordningsansvaret. Det pågår en pilotutbildning inom psykiatrin i Sörmland, där man ska ha en uppföljning på de personer som fått en SIP och där man tar reda på om det blev någon skillnad i personens liv och om personal bland annat har ändrat sitt sätt att tänka. Emma och Maj menar på att det är en lång resa innan den här lagen ska kunna fungera fullt ut. Ett sätt är att vi som organisation visar att den finns och att människor frågar efter SIPen.

November 2015, Möte med Kommunerna i Stockholms län (KSL) och SLL:
Den 26 november träffade Tommy von Hellens och Lena Hagelin representanter från KSL och SLL för att prata om SIP. Föreningen framförde att en våra medlemmars stora behov av samordning, att SIP:ar sällan görs och att en informationsbroschyr skulle behövas. KSL informerar om SIP på sin hemsida där man också kan hitta vägledningsdokument och mallar för SIP. Hemsidan är under omorganisation och KSL tar gärna emot våra synpunkter på utformningen när den är klar i början av 2016. SLL och KSL planerar en stor utbildningsinsats bland kommun och landstingsanställda som kommer att att verkställas hösten 2016.

Arbetet med SIP kommer att fortsätta under 2016

Läs mer om SIP på SKL:s hemsida
Läs mer om Samordnad Individuell plan (SIP)

1177.se Vårdguiden

Under året har arbetsgruppen gått igenom den information som 1177.se ger kring förvärvade hjärnskador och dess symptom. Synpunkter kring innehåll och struktur lämnades in till ansvarig redaktör i september. I november fick vi svaret att de genomfört vissa av våra förslag till förändringar men att det mesta måste vänta p.g.a. begränsade resurser för utveckling.

Kunskapsbanken 

Som funktionshindrad kan det många gånger vara svårt att formulera sig på ett övertygande sätt vid ansökningar om olika stödinsatser. Därför vill vi föreningen skapa en kunskapsbank som samlar olika blanketter, tips och råd som kan vara till hjälp vid ansökningar. I Hjärnbladet nr 3 2015 gjordes ett upprop till föreningens medlemmar att skicka in information kring ansökningar som blivit beviljade eller fått avslag för att samla in information till kunskapsbanken.

Arbetet fortsätter under 2016.


Mars 2015: Möte med tjänstemän på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Efter vårt samtal med landstingspolitikerna i november 2014 (se nedan) hade vi många frågor som vi ville ta med oss vidare till tjänstemän inom landstinget. Den 12 mars 2015 träffade vi sex tjänstemän från olika enheter inom Hälso- och sjukvårdförvaltningen för att lyfta de problem vår målgrupp ofta möter i den långsiktiga rehabiliteringen. Några av de frågor vi tog upp var utformningen av tjänsten Hjärnskadekoordinatorn, hur landstinget jobbar med det delade samordningsansvaret mellan kommun och landsting och vilka problem vår målgrupp stöter på vid ansökningar om ”planerad specialiserad rehabilitering” samt att det behövs fler sådana platser för personer med förvärvad hjärnskada. Läs mer om mötet i dokumenten nedan.

Läs våra frågeställningar inför mötet
Läs våra Minnesanteckningar från mötet
Läs Hälso- och sjukvårdförvaltningens återkoppling


November 2014: Samtal med representanter från kommun- och landstingspartierna

På föreningens styrelsekonferens 2014 tillsattes en grupp för att arbeta med att uppvakta våra lokala politiker kring frågor om hur rehabiliteringskedjan för människor med förvärvad hjärnskada fungerar. Arbetsgruppen bestod av Tommy von Hellens, Lilia Kalmér och Anita Ruotsalainen. Under hösten samlade de in frågor och önskemål kring ämnet från styrelsen och medlemmar i föreningen och bjöd sedan in representanter från alla kommun- och landstingspartier till ett möte.Träffen ägde rum den 19 november och föreningen fick besök av representanter från 6 partier; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Förutom arbetsgruppen deltog även Hjärnskadekoordinator Lena Hagelin, Lena Nygren från kansliet och Hjärnkrafts förbundssekreterare Marie-Jeanette Bergvall som tog rollen som moderator. Under mötet togs en rad frågor upp bland annat synpunkter på hur dåligt överföreningen från landsting till kommun fungerar i praktiken för många ur vår målgrupp och vilka brister de möter i kontakten med primärvården. Mötet i sin helhet visade på stor samsyn och politikerna kunde lyhört ta till sig våra synpunkter. Under kvällen knöts även viktiga kontakter för framtida intressepolitiskt arbete. Arbetsgruppen går nu vidare med arbetet genom att fortsätta samtalet med tjänstemän inom landstinget

Läs: Minnesanteckningarna från mötet
Läs: Hjärnskadekoordinatorns skrivelse Lätt– medel eller svår hjärnskada. Oavsett så behövs rehabilitering livet ut.


Oktober 2014: Skrivelse till Trafiknämnden

Efter att kvinnliga medlemmar vittnat om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av färdtjänstpersonal lämnade föreningen in en skrivelse till Trafiknämnden där vi frågade om de är medvetna om situationen med en uppmaning att skicka en enkät till färdtjänstkunder där de anonymt kan beskriva sina erfarenheter. I svaret från Trafikförvaltningen meddelar de att de känner till att det förekommer och att de behandlar inkomna anmälningar med förtur och på största allvar. Läs breven i sin helhet nedan.

Skrivelse till Trafiknämnden
Svar från Trafikförvaltningen